Kallelse Årsmöte 12 maj 2018

Kallelse till Årsmöte i Björkängs Fiber Ekonomisk förening

Datum:          12 maj 2018

Tid:               Kl 10

Plats:             Munkagårds Gymnasium

Dagordning

 1. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman.
 2. Godkännande av röstlängden.
 3. Val av två justeringspersoner.
 4. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning.
 5. Fastställande av dagordningen.
 6. Styrelsens årsredovisningshandlingar och revisionsberättelsen.
 7. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 8. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.
 9. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer.
 10. Budget.
 11. Medlemsavgift och andra avgifter.
 12. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
 13. Val av revisorer och revisorssuppleant.
 14. Val av valberedning, två personer, varav en skall vara sammankallande.
 15. Anslutning av nya medlemmar och kostnad för att ansluta till föreningens befintliga optofibernät.
 16. Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar, och som anmälts till styrelsen senast fyra veckor före årsmötet.

Välkomna!

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *