Kallelse till årsmöte 20210527

Kallelse till Årsmöte i Björkängs Fiber Ekonomisk förening

Datum:          27 maj 2021

Tid:               Kl 19

Plats:             Teams, önskas inbjudan till videolänk mejla sofia@haargaard.se

Dagordning

 1. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman.
 2. Godkännande av röstlängden.
 3. Val av två justeringspersoner.
 4. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning.
 5. Fastställande av dagordningen.
 6. Styrelsens årsredovisningshandlingar och revisionsberättelsen.
 7. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 8. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.
 9. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer.
 10. Budget.
 11. Medlemsavgift och andra avgifter.
 12. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
 13. Val av revisorer och revisorssuppleant.
 14. Val av valberedning, två personer, varav en skall vara sammankallande.
 15. Beslut om försäljning av optofiberanläggning till Varberg Energi AB.
 16. Beslut om likvidation av Björkängs Fiber Ekonomisk förening, datum för likvidation och att utse en likvidator.
 17. Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar, och som anmälts till styrelsen senast fyra veckor före årsmötet.

Välkomna!

This entry was posted in Uncategorized and tagged . Bookmark the permalink.

1 Response to Kallelse till årsmöte 20210527

 1. Björn Lindh says:

  Varför lägga ner föreningen, orsak?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *