Björkängs Fiber Ekonomisk förening har trätt i likvidation

Information kring föreningens likvidation. Anmälan om likvidator, Lars Bjering på Ludvig & co, har vunnit laga kraft och Lars har nu trätt in i styrelsens ställe. Den ekonomiska redovisningen fortsätter som vanligt men med likvidatorn som firmatecknare. En kallelse för okända borgenärer har skickats ut. Kallelsetiden löper ut i slutet av mars. Därefter kommer det kallas till en kombinerad sista årsstämma och slutredovisning av Björkängs Fiber Ekonomisk förening. Planen är att det mötet hålls i maj 2022.

This entry was posted in Likvidation. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *